Работни тела

КОМИСИЈА ЗА ТРАНСПОРТ, ВРСКИ И ЕКОЛОГИЈА

 

Е-пошта:ktranspor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;           
 • изградбата  на  инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;           
 • заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.         
претседател:  Владо Мисајловски
заменик на претседателот:  Стојан Миланов
членови: 1) Ненад Коциќ
2) Коле Чаракчиев
3) Даниела Николова
4) Љупчо Балкоски
5) Ане Лашкоска
6) Бојан Стојаноски
7) Олга Лозановска 
8) Исмаил Јахоски
9) Берат Ајдари
10) Сурија Рашиди
заменици на членовите: 1) Диме Велковски
2) Маја Морачанин
3) Дарко Каевски
4) Мирослав Јовановиќ
5) Бране Петрушевски
6) Мирче Аџиоски
7) Љупчо Пренџов
8) Арбана Пашоли
9) Арбен Зибери
10) Сафије Садики-Шаини
Click