Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за јавно информирање, односи со јавноста, изготвување на статистички материјали и документација и библиотека

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 

Катерина Георгиевска - Виш соработник за јавно информирање и односи со јавноста
приземје, соба бр.14
телефон: 3182 288, локал 288

Оливера Цветковска-Јанушевска - Виш соработник за јавно информирање и односи со јавноста
приземје, соба бр.14
телефон: 3182 288, локал 288

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Катерина Ѓорѓеска- Виш соработник за документација
приземје соба бр.22
телефон: 3 11 22 55, локал 230

Сања Анастасова - Виш соработник за статистичка обработка на податоци
кат II, соба бр.212
телефон: 3 22 13 83, локал 161

Селиме Бафтири - Виш соработник за статистичка обработка на податоци
приземје соба бр.25
телефон: 3 11 22 55, локал 128

Флорије Аземи - Помлад соработник за документација
приземје соба бр.25
телефон: 3 11 22 55, локал 128

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКА

Елена Доцевска-Божиновска - Раководител на Одделение за библиотека
кат 3, соба бр. 341

Имран Пацоли - Советник за библиотека 
приземје, соба бр.19
телефон: 3 11 22 55, локал 389

Атанас Стојанов - Виш соработник за библиотека
приземје, соба бр.19
Телефон: 3 11 22 55, локал 397