Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ

Исмаил Хамити - Раководител на Сектор за преведување

Газменд Ќоку - Помошник-раководител на Сектор за преведување


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВОД ОД МАКЕДОНСКИ НА АЛБАНСКИ И ОД
АЛБАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Јакуп Лимани - Раководител на Одделение за превод од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Вјоса Таипи - Советник - Преведувач од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Садри Нухиу - Советник - Преведувач од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Ибадете Зеќири - Соработник - Преведувач од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Бљерим Мухаѓери - Помлад соработник - Преведувач од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Антигона Беќири - Помлад соработник - Преведувач од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Надире Љиворека - Помлад соработник - Преведувач од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Линдита Елези - Помлад соработник - Преведувач од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Пулумб Абдулаи - Помлад соработник - Преведувач од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Орхан Кадриевски - Помлад референт за превод на текстови од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Агон Исмаили - Помлад референт за превод на текстови од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Хавуше Љесковица-Исмаили - Помлад референт за превод на текстови од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Несим Пашоја - Помлад референт за превод на текстови од македонски на албански и од албански на македонски јазик


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕКТОРИРАЊЕ И СРАМНУВАЊЕ

Феми Зулфији - Раководител на Одделение за лекторирање и срамнување

Фетије Топојани - Советник за лекторирање и срамнување на материјали преведени на албански јазик

Љутфи Баљиљ - Помлад соработник за лекторирање и срамнување на материјали преведени на албански јазик

Аркурора Зумбери - Самостоен референт за срамнување на закони и други материјали преведени на албански јазик

Амина Кадриу - Самостоен референт за срамнување на закони и други материјали преведени на албански јазик

Теута Јонузи - Помлад референт за срамнување на закони и други материјали преведени на албански јазик


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВОД НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ