ПРОЕКТИ

Швајцарска поддршка на Собранието

Од 2010 година Швајцарија го поддржува Собранието на Република Македонија во воспоставувањето на нов оддел во Службата на Собранието – Парламентарниот институт. Примарна функција на Парламентарниот институт е подготовка на квалитетни и непристрасни истражувања и анализи за потребите на пратениците во разгледувањето на законите и нивната имплементација. Тој исто така ќе воведе модерна истражувачка архива и библиотека, ќе организира внатрешни обуки за Собранието како и ќе започне нови активности за приближување на Собранието до граѓаните.

Главната цел на овој проект е да им обезбеди пристап на пратениците до навремени, непристрасни, објективни и лесно достапни услуги и анализи, со тоа придонесувајќи кон аргументирани дискусии и зголемен квалитет на законите. Понатаму, преку воведување на иновативни услуги на Парламентарниот институт, од кои голем дел се е-услуги и се обезбедени на четири јазици – македонски, албански, англиски и француски, Собранието ќе ја модернизира својата работа, ќе ја зголеми транспарентноста, ќе ја подобри размената на информации со други европски парламенти, и ќе овозможи полесен пристап на граѓаните до Собранието.  

Во тековната фаза проектот се спроведува од Собранието на Република Македонија со советодавна поддршка од Националниот демократски институт. Во рамките на проектот е обезбедена експертиза и соработка со повеќе  парламенти од Европа (пред сé Чешка, Словачка и Швајцарија) како и од САД. Швајцарската проектна поддршка е во форма на донација во рамките на Буџетот на Република Македонија, базирана на стратешкиот план на Парламентарниот институт.

  • Времетраење на проектот: февруари 2010 – декември 2017 (*планирано е продолжување до декември 2019)
  • Износ на Швајцарската донација: 7.6 милиони швајцарски франци
  • Контакт: Амбасада на Швајцарија во Република Македонија, skopje@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch/macedonia.