СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

 

 

БЕЛКИСА ЗЕЌИРИ


Член на СДСМ. Родена на 27.4.1984 во Скопје. Македонка-муслиманка. Дипломиран стручен забен техничар - протетичар, Стоматлошки факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

 

Е-пошта: B.Zekiri@sobranie.mk

 

 

 

 

 

БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА   


Член на СДСМ. Родена на 24.9.1973 во Ресен. Македонка. Доктор на медицина, специјализант по оториноларингологија, Медицински факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. 
 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

Е-пошта: B.RabadzievskaNaumovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

БИСЕРА КОСТАДИНОВСКА-СТОЈЧЕВСКА


Член на СДСМ. Родена на 20.2.1986 во Битола. Македонка. Доктор на наука за јазик - англиски, Педагошки факултет, УКЛО - Битола.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

Е-пошта: B.KostadinovskaStojcevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА КОЛЕВА


Член на СДСМ. Родена на 17.5.1980 во Кавадарци. Македонка. Магистер по менаџмент на човечки ресурси, Филозофски факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

Е-пошта: D.Koleva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА МАРКОСКА

 

Член на СДСМ. Роден на 5.7.1978 во Скопје. Македонка. Дипломиран правник со положен правосуден испит, Правен факултет „Јустинијан Први“.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на: Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан, член
Е-пошта: d.markovska@sobranie.mk

 

 

 

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА


Член на СДСМ. Родена на 31.12.1968 во Скопје. Македонка. Дипломиран професор по филозофија, Филозофски факултет УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието: 

 • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

 

 

 

 

 

ДАРКО КАЕВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 9.11.1989 во Скопје. Македонец. Магистер по право на интелектуална способност, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Арапскиот Залив, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

Е-пошта: d.kaevski@sobranie.mk

 

 

 

 

ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 3.12.1973 во Кавадарци. Македонец. Магистранд на агроекономски науки, Земјоделски факултет, УКИМ - Скопје. 
 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за економски прашања, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член 
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

Е-пошта: d.velkovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ДРАГИЦА ЃАВОЧАНОВА


Член на СДСМ. Родена на 30.7.1974 во Гевгелија. Македонка. Дипломиран професор по математика, ПМФ - Скопје; Дипломиран инженер по информатика, „Гоце Делчев“ - Штип. 

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

 

Е-пошта: D.Gjavocanova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЕМИЛИЈА РАМБАБОВА


Член на СДСМ. Роден на 8.5.1977 во Штип. Специјалист по орална медицина и патологија; магистер по стоматолошки науки; Стоматолошки факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Азербејџан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Индија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член

 

Е-пошта: e.rambabova@sobranie

 

 

 

 

 

 

ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА


Член на СДСМ. Родена на 3.11.1964 во Охрид. Македонка. Дипломиран математичар-информатичар, Природно-математички факултет, УКИМ-Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, претседател
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: Z.Lazarevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЈОВАН МИТРЕСКИ


Член на СДСМ. Роден на 20.11.1980 во Струга. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет Св. Климент Охридски - Прилеп.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

Е-пошта: J.Mitreski@sobranie.mk

 

 

 

 КОЛЕ ЧАРАКЧИЕВ


Член на СДСМ. Роден на 28.12.1957 во Радовиш. Македонец. Дипломиран електроинженер, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Индија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

Е-пошта: K.Carakciev@sobranie.mk

 

 

 

 

 ЛАЗЕ ТАНЕВСКИ


Член на СДСМ. Роден на 31.3.1973 во Струга. Македонец. Дипломиран менаџер по туризам, Факултет за туризам, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

Е-пошта: L.Tanevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЛИДИЈА ТАСЕВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 10.1.1970 во Куманово. Македонка. Магистер по бизнис и менаџмент, Економски факултет.


Активности во Собранието:

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за Црноморска економска соработка (ПАБСЕК), шеф на Делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

Е-пошта: l.tasevska@sobranie.mk

 

 

 

 ЛОЛИТА РИСТОВА


Член на СДСМ. Родена на 25.12.1969 во Неготино. Македонка. Магистер на економски науки - МБА Менаџмент, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Клуб на пратенички, претседателка 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

Е-пошта: L.Ristova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ЉАТИФЕ ШИКОВСКА


Член на СДСМ. Родена на 13.8.1960 во Гостивар. Ромка. Професор по физичка култура, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, член

 

Е-пошта: L.Sikovska@sobranie.mk

 

 

 

 
МАРИЈА АНГЕЛОВА


Член на СДСМ. Родена на 8.12.1978 во Кочани. Македонка. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите , член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член

 

Е-пошта: M.Angelova@sobranie.mk

 

 

 

 

МАРИЈА ГЕОРГИЕВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 25.8.1965 во Прилеп. Македонка. Mагистранд по економија на бизнис, Институт за бизнис економија; Дипломиран економист, Факултет за бизнис економија. 

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член 
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

Е-пошта: m.georgievska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

МАРИЈА КОСТАДИНОВА 


Член на СДСМ. Родена на 18.11.1972 во Гевгелија. Македонка. Професор по одделенска настава, Педагошки факултет „Гоце Делчев“ - Штип.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

 

Е-пошта: M.Kostadinova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

МАРТИН КОСТОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 31.5.1983 во Куманово. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет, Универзитет „Кирил и Методиј“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


Е-пошта: m.kostovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 МИЛЕ ТАЛЕВСКИ


Член на СДСМ. Роден на 5.1.1984 во Прилеп. Магистер, Факултет за безбедност - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарно собрание на Православието (ИПС на Православието), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

 

Е-пошта: M.Talevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

МАРИЈА КОЧОВСКА


Член на СДСМ. Родена на 25.4.1990 во Битола. Македонка. Дипломиран менаџер-инженер по информациски системи, ФАМИС, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член

 

Е-пошта: m.kocovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

МУХАМЕТ КАДРИОВ

 

Член на СДСМ. Роден на 3.2.1993 во с. Г. Јаболчиште. Албанец. Има завршено правни науки, насока Новинарство, Тетовски универзитет.

 

Активности во Собранието: 

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член

 

Е-пошта: m.kadriov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

НЕНАД КОЦИЌ


Член на СДСМ. Роден на 13.7.1976 во Велес. Македонец. Специјалист по интерна медицина, Медицински факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на: Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан, член

 

Е-пошта: N.Kocik@sobranie.mk

 

 

 

 

 


ПАНЧО МИНОВ


Член на СДСМ. Роден на 21.8.1958 во Кавадарци. Македонец. Дипломиран политиколог, Факултет за политички науки - Белград; Дипломиран правник со положен правосуден испит, Правен факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член

Е-пошта: P.Minov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

СЛАВЈАНКА ПЕТРОВСКА


Член на СДСМ. Родена на 11.1.1982 во Скопје. Македонка. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.


Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
Е-пошта: s.petrovska@sobranie.mk

 

 

 

 СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА 


Член на СДСМ. Родена на 12.12.1961 во Охрид. Македонка. Дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“.

 

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта:
S.KaleskaVanceva@sobranie.mk

 

 

 

 

 


СОЊА МИХАИЛОВСКА


Член на СДСМ. Родена на 17.9.1977 во Делчево. Специјалист по семејна медицина, Медицински факултет, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Арапскиот Залив, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член

 

Е-пошта: S.Mihailovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 ФАНИЦА НИКОЛОСКА


Член на СДСМ. Родена на 12.8.1978 во Тетово. Македонка. Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправ, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член

 

Е-пошта: F.Nikolovska@sobranie.mk

Click