Заменици на генералниот секретар на Собранието


Неџбедин Ибраими
Е-пошта: n.ibraimi@sobranie.mk
кат I, соба бр. 130
Телефон: 02 3 119 534


 Мики Милковски
Е-пошта: m.milkovski@sobranie.mk
кат II, соба бр. 284
Телефон: 02 3 182 246


Бојан Василевски
Е-пошта: b.vasilevski@sobranie.mk

 

Архива 

Click